مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «دکت مظفر جوینی» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «دکت مظفر جوینی» :

خطه ی سبز - سبزوار / شاعر مظفر جوینی

خطه ی سبز - سبزوار   ایـــــــــــــــــن خطه ی سبز سبزکار است هنوز در عــــــــــــــــــمق زمـــــــــــــــــــانه بر قرار ست هنوز در جبهه ی کاروزار فــــــــــــرصت جــــــــــــــویان مــــــــــــــــــــــــــــردانه ببین که اســـــتوار است هنوز در...
فرهنگ و هنر / 20 دي 1396
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات