مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

در شهر   /   30 ارديبهشت 1396   /   کد مطلب: 16416   /   بازدید: 3197   /   نظرات: 0

وضعیت 118 نامزد انتخابات شورای شهر سبزوار به تفکیک آراء

وضعیت 118 نامزد انتخابات شورای شهر سبزوار به تفکیک آراء
کانال تلگرامی فرمانداری سبزوار وضعیت 118 نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار را به تفکیک آرا به شرح زیر منتشر کرده است:
 
1  قربانعلي  كل ميشي  19,602  نوزده هزار و ششصد و دو  عضو اصلي شورا
2  علي اكبر  فروغي مقدم  16,201  شانزده هزار و دويست و يك  عضو اصلي شورا
3  علي اصغر  محمدي  12,391  دوازده هزار و سيصد و نود و يك  عضو اصلي شورا
4  زهرا  بخشي  12,044  دوازده هزار و چهل و چهار  عضو اصلي شورا
5  علي  ارغياني  11,217  يازده هزار و دويست و هفده  عضو اصلي شورا
6  مسعود  پسنديده  11,011  يازده هزار و يازده  عضو اصلي شورا
7  ذبيح اله  آرمين  10,706  ده هزار و هفتصد و شش  عضو اصلي شورا
8  كاظم  كرامت  10,356  ده هزار و سيصد و پنجاه و شش  عضو اصلي شورا
9  حسين  بروغني  10,332  ده هزار و سيصد و سي و دو  عضو اصلي شورا
10  مهدي  مقصودي  10,207  ده هزار و دويست و هفت  عضو علي البدل شورا
11  حسن  زارعي  9,988  نه هزار و نهصد و هشتاد و هشت  عضو علي البدل شورا
12  سيدابوالفضل  حسيني  9,737  نه هزار و هفتصد و سي و هفت  عضو علي البدل شورا
13  جلال  تعصبي  9,268  نه هزار و دويست و شصت و هشت  عضو علي البدل شورا
14  مهدي  فوجي  9,242  نه هزار و دويست و چهل و دو  عضو علي البدل شورا
15  حسن  ساجدي فر  9,005  نه هزار و پنج  عضو علي البدل شورا
16  محمدحسين  هادوي فر  8,873  هشت هزار و هشتصد و هفتاد و سه  عدم انتخاب
17  عبداله  جليلي  8,651  هشت هزار و ششصد و پنجاه و يك  عدم انتخاب
18  علي  حاتمي اصل  8,065  هشت هزار و شصت و پنج  عدم انتخاب
19  سيدمحمد  ابتكار  7,336  هفت هزار و سيصد و سي و شش  عدم انتخاب
20  سيدعلي  قريشي  6,996  شش هزار و نهصد و نود و شش  عدم انتخاب
21  محسن  فاضل منش  6,976  شش هزار و نهصد و هفتاد و شش  عدم انتخاب
22  جواد  برادران بنا  6,932  شش هزار و نهصد و سي و دو  عدم انتخاب
23  اسمعيل  كريمي  6,881  شش هزار و هشتصد و هشتاد و يك  عدم انتخاب
24  سيروس  محبي نجم آبادي  6,725  شش هزار و هفتصد و بيست و پنج  عدم انتخاب
25  زينب  ترابي  6,608  شش هزار و ششصد و هشت  عدم انتخاب
26  جواد  شيرخاني  6,400  شش هزار و چهارصد  عدم انتخاب
27  عبداله  حكم آبادي  6,291  شش هزار و دويست و نود و يك  عدم انتخاب
28  مختار  رمضاني  6,172  شش هزار و يکصد و هفتاد و دو  عدم انتخاب
29  سيدمحمد  احمدي  5,994  پنج هزار و نهصد و نود و چهار  عدم انتخاب
30  الهام  ابراهيميان  5,846  پنج هزار و هشتصد و چهل و شش  عدم انتخاب
31  ابوالقاسم  حبيبي  5,736  پنج هزار و هفتصد و سي و شش  عدم انتخاب
32  سيدحسين  احمدزاده  5,566  پنج هزار و پانصد و شصت و شش  عدم انتخاب
33  ابوالفضل  صانعي  5,353  پنج هزار و سيصد و پنجاه و سه  عدم انتخاب
34  محمدمهدي  نعمت شاهي  5,142  پنج هزار و يکصد و چهل و دو  عدم انتخاب
35  جعفر  فرهادي نسب  5,072  پنج هزار و هفتاد و دو  عدم انتخاب
36  خداداد  فروزنده  4,907  چهار هزار و نهصد و هفت  عدم انتخاب
37  عليرضا  استاجي  4,821  چهار هزار و هشتصد و بيست و يك  عدم انتخاب
38  راحله  رضوي رحماني  4,298  چهار هزار و دويست و نود و هشت  عدم انتخاب
39  سيدمحمد  افتخار  4,029  چهار هزار و بيست و نه  عدم انتخاب
40  علي اصغر  عرب  3,940  سه هزار و نهصد و چهل  عدم انتخاب
41  احمد  ذبيحي فر  3,121  سه هزار و يکصد و بيست و يك  عدم انتخاب
42  رضا  باعثي علي آباد  3,084  سه هزار و هشتاد و چهار  عدم انتخاب
43  مصطفي  شهربويه  2,951  دو هزار و نهصد و پنجاه و يك  عدم انتخاب
44  سيدشهرام  دلبري  2,934  دو هزار و نهصد و سي و چهار  عدم انتخاب
45  قاسم  جعفري  2,837  دو هزار و هشتصد و سي و هفت  عدم انتخاب
46  حسن  نودهي  2,828  دو هزار و هشتصد و بيست و هشت  عدم انتخاب
47  رضا  درخشنده  2,798  دو هزار و هفتصد و نود و هشت  عدم انتخاب
48  احمد  گوهري اصل  2,702  دو هزار و هفتصد و دو  عدم انتخاب
49  محسن  ياوري نيا  2,701  دو هزار و هفتصد و يك  عدم انتخاب
50  سعيد  نورآبادي  2,688  دو هزار و ششصد و هشتاد و هشت  عدم انتخاب
51  سيدحسين  پورسجادي  2,647  دو هزار و ششصد و چهل و هفت  عدم انتخاب
52  سوسن  نوباغي  2,496  دو هزار و چهارصد و نود و شش  عدم انتخاب
53  احمد  نواب زاده  2,461  دو هزار و چهارصد و شصت و يك  عدم انتخاب
54  حسن  صفري  2,381  دو هزار و سيصد و هشتاد و يك  عدم انتخاب
55  نجمه  ارجمندي پور  2,372  دو هزار و سيصد و هفتاد و دو  عدم انتخاب
56  اسماعيل  سامقاني  2,320  دو هزار و سيصد و بيست  عدم انتخاب
57  علي اكبر  فلاح  2,285  دو هزار و دويست و هشتاد و پنج  عدم انتخاب
58  فرزانه  احمدي  2,022  دو هزار و بيست و دو  عدم انتخاب
59  غلامرضا  ميري  1,974  يك هزار و نهصد و هفتاد و چهار  عدم انتخاب
60  حسن  بروغني  1,959  يك هزار و نهصد و پنجاه و نه  عدم انتخاب
12  سيدابوالفضل  حسيني  9,737  نه هزار و هفتصد و سي و هفت  عضو علي البدل شورا
13  جلال  تعصبي  9,268  نه هزار و دويست و شصت و هشت  عضو علي البدل شورا
14  مهدي  فوجي  9,242  نه هزار و دويست و چهل و دو  عضو علي البدل شورا
15  حسن  ساجدي فر  9,005  نه هزار و پنج  عضو علي البدل شورا
16  محمدحسين  هادوي فر  8,873  هشت هزار و هشتصد و هفتاد و سه  عدم انتخاب
17  عبداله  جليلي  8,651  هشت هزار و ششصد و پنجاه و يك  عدم انتخاب
18  علي  حاتمي اصل  8,065  هشت هزار و شصت و پنج  عدم انتخاب
19  سيدمحمد  ابتكار  7,336  هفت هزار و سيصد و سي و شش  عدم انتخاب
20  سيدعلي  قريشي  6,996  شش هزار و نهصد و نود و شش  عدم انتخاب
21  محسن  فاضل منش  6,976  شش هزار و نهصد و هفتاد و شش  عدم انتخاب
22  جواد  برادران بنا  6,932  شش هزار و نهصد و سي و دو  عدم انتخاب
23  اسمعيل  كريمي  6,881  شش هزار و هشتصد و هشتاد و يك  عدم انتخاب
24  سيروس  محبي نجم آبادي  6,725  شش هزار و هفتصد و بيست و پنج  عدم انتخاب
25  زينب  ترابي  6,608  شش هزار و ششصد و هشت  عدم انتخاب
26  جواد  شيرخاني  6,400  شش هزار و چهارصد  عدم انتخاب
27  عبداله  حكم آبادي  6,291  شش هزار و دويست و نود و يك  عدم انتخاب
28  مختار  رمضاني  6,172  شش هزار و يکصد و هفتاد و دو  عدم انتخاب
29  سيدمحمد  احمدي  5,994  پنج هزار و نهصد و نود و چهار  عدم انتخاب
30  الهام  ابراهيميان  5,846  پنج هزار و هشتصد و چهل و شش  عدم انتخاب
31  ابوالقاسم  حبيبي  5,736  پنج هزار و هفتصد و سي و شش  عدم انتخاب
32  سيدحسين  احمدزاده  5,566  پنج هزار و پانصد و شصت و شش  عدم انتخاب
33  ابوالفضل  صانعي  5,353  پنج هزار و سيصد و پنجاه و سه  عدم انتخاب
34  محمدمهدي  نعمت شاهي  5,142  پنج هزار و يکصد و چهل و دو  عدم انتخاب
35  جعفر  فرهادي نسب  5,072  پنج هزار و هفتاد و دو  عدم انتخاب
36  خداداد  فروزنده  4,907  چهار هزار و نهصد و هفت  عدم انتخاب
37  عليرضا  استاجي  4,821  چهار هزار و هشتصد و بيست و يك  عدم انتخاب
38  راحله  رضوي رحماني  4,298  چهار هزار و دويست و نود و هشت  عدم انتخاب
39  سيدمحمد  افتخار  4,029  چهار هزار و بيست و نه  عدم انتخاب
40  علي اصغر  عرب  3,940  سه هزار و نهصد و چهل  عدم انتخاب
41  احمد  ذبيحي فر  3,121  سه هزار و يکصد و بيست و يك  عدم انتخاب
42  رضا  باعثي علي آباد  3,084  سه هزار و هشتاد و چهار  عدم انتخاب
43  مصطفي  شهربويه  2,951  دو هزار و نهصد و پنجاه و يك  عدم انتخاب
44  سيدشهرام  دلبري  2,934  دو هزار و نهصد و سي و چهار  عدم انتخاب
45  قاسم  جعفري  2,837  دو هزار و هشتصد و سي و هفت  عدم انتخاب
46  حسن  نودهي  2,828  دو هزار و هشتصد و بيست و هشت  عدم انتخاب
47  رضا  درخشنده  2,798  دو هزار و هفتصد و نود و هشت  عدم انتخاب
48  احمد  گوهري اصل  2,702  دو هزار و هفتصد و دو  عدم انتخاب
49  محسن  ياوري نيا  2,701  دو هزار و هفتصد و يك  عدم انتخاب
50  سعيد  نورآبادي  2,688  دو هزار و ششصد و هشتاد و هشت  عدم انتخاب
51  سيدحسين  پورسجادي  2,647  دو هزار و ششصد و چهل و هفت  عدم انتخاب
52  سوسن  نوباغي  2,496  دو هزار و چهارصد و نود و شش  عدم انتخاب
53  احمد  نواب زاده  2,461  دو هزار و چهارصد و شصت و يك  عدم انتخاب
54  حسن  صفري  2,381  دو هزار و سيصد و هشتاد و يك  عدم انتخاب
55  نجمه  ارجمندي پور  2,372  دو هزار و سيصد و هفتاد و دو  عدم انتخاب
56  اسماعيل  سامقاني  2,320  دو هزار و سيصد و بيست  عدم انتخاب
57  علي اكبر  فلاح  2,285  دو هزار و دويست و هشتاد و پنج  عدم انتخاب
58  فرزانه  احمدي  2,022  دو هزار و بيست و دو  عدم انتخاب
59  غلامرضا  ميري  1,974  يك هزار و نهصد و هفتاد و چهار  عدم انتخاب
60  حسن  بروغني  1,959  يك هزار و نهصد و پنجاه و نه  عدم انتخاب
61  هادي  كيخسروي  1,925  يك هزار و نهصد و بيست و پنج  عدم انتخاب
62  طيبه  نجفي  1,865  يك هزار و هشتصد و شصت و پنج  عدم انتخاب
63  اميرحسين  سالاري  1,766  يك هزار و هفتصد و شصت و شش  عدم انتخاب
64  علي  سلماني  1,740  يك هزار و هفتصد و چهل  عدم انتخاب
65  مهدي  يوسفي نيك  1,704  يك هزار و هفتصد و چهار  عدم انتخاب
66  رضا  شهرآبادي  1,702  يك هزار و هفتصد و دو  عدم انتخاب
67  محمدعلي  طيبي  1,669  يك هزار و ششصد و شصت و نه  عدم انتخاب
68  مجيد  زارعي  1,664  يك هزار و ششصد و شصت و چهار  عدم انتخاب
69  ابراهيم  اميري  1,656  يك هزار و ششصد و پنجاه و شش  عدم انتخاب
70  علي  سماعي  1,651  يك هزار و ششصد و پنجاه و يك  عدم انتخاب
71  سميه  سلماني  1,647  يك هزار و ششصد و چهل و هفت  عدم انتخاب
72  سيدمهدي  موسوي معين  1,642  يك هزار و ششصد و چهل و دو  عدم انتخاب
73  محمد  مختاري  1,622  يك هزار و ششصد و بيست و دو  عدم انتخاب
74  رضا  مهدوي  1,610  يك هزار و ششصد و ده  عدم انتخاب
75  حسينقلي  لنگري  1,460  يك هزار و چهارصد و شصت  عدم انتخاب
76  سيدمحمود  برهاني سبزوار  1,458  يك هزار و چهارصد و پنجاه و هشت  عدم انتخاب
77  سيدخليل اله  يزداني اصل  1,381  يك هزار و سيصد و هشتاد و يك  عدم انتخاب
78  مجيد  خاشعي  1,374  يك هزار و سيصد و هفتاد و چهار  عدم انتخاب
79  حسن  كوشكي  1,326  يك هزار و سيصد و بيست و شش  عدم انتخاب
80  علي  ستوده  1,304  يك هزار و سيصد و چهار  عدم انتخاب
81  عليرضا  نصرآبادي  1,291  يك هزار و دويست و نود و يك  عدم انتخاب
82  فرهاد  همائي  1,279  يك هزار و دويست و هفتاد و نه  عدم انتخاب
83  بنفشه  محمدي  1,253  يك هزار و دويست و پنجاه و سه  عدم انتخاب
84  حجت  زينلي  1,252  يك هزار و دويست و پنجاه و دو  عدم انتخاب
85  فريبا  رشيدپور  1,170  يك هزار و يکصد و هفتاد  عدم انتخاب
86  جواد  خسروشيري  1,162  يك هزار و يکصد و شصت و دو  عدم انتخاب
87  سعيد  ايزدپناه  1,125  يك هزار و يکصد و بيست و پنج  عدم انتخاب
88  حسين  فني زاده  1,067  يك هزار و شصت و هفت  عدم انتخاب
89  حسن  بلالي فيلشور  1,008  يك هزار و هشت  عدم انتخاب
90  مائده  ملائي  940  نهصد و چهل  عدم انتخاب
91  مهدي  فرشاد  908  نهصد و هشت  عدم انتخاب
92  پري  جوريان  876  هشتصد و هفتاد و شش  عدم انتخاب
93  زهرا  مروجي  806  هشتصد و شش  عدم انتخاب
94  مهرداد  ملائي  797  هفتصد و نود و هفت  عدم انتخاب
95  امير  خشنودي فر  757  هفتصد و پنجاه و هفت  عدم انتخاب
96  مهسا  كافي ثاني  699  ششصد و نود و نه  عدم انتخاب
97  عليرضا  عارفخاني  679  ششصد و هفتاد و نه  عدم انتخاب
98  علي  باعثي  659  ششصد و پنجاه و نه  عدم انتخاب
99  محمود  ازهري  654  ششصد و پنجاه و چهار  عدم انتخاب
100  زهرا  ملوندي  617  ششصد و هفده  عدم انتخاب
101  محسن  بنسبردي  608  ششصد و هشت  عدم انتخاب
102  اميرمسعود  اسلامي  595  پانصد و نود و پنج  عدم انتخاب
103  مهدي  منصوري پيام  594  پانصد و نود و چهار  عدم انتخاب
104  مهدي  استيري  571  پانصد و هفتاد و يك  عدم انتخاب
105  مهدي  حاجي آبادي  530  پانصد و سي  عدم انتخاب
106  علي اكبر  پورجوادي  484  چهارصد و هشتاد و چهار  عدم انتخاب
107  مسلم  جوادي منش  451  چهارصد و پنجاه و يك  عدم انتخاب
108  محمدتقي  ميرچولي  441  چهارصد و چهل و يك  عدم انتخاب
109  محمدرضا  برادران  432  چهارصد و سي و دو  عدم انتخاب
110  حميد  معيريان  339  سيصد و سي و نه  عدم انتخاب
111  محمد  داورپناه  330  سيصد و سي  عدم انتخاب
112  امين  عبادي فرد  324  سيصد و بيست و چهار  عدم انتخاب
113  طاهره  كاظمي  268  دويست و شصت و هشت  عدم انتخاب
114  علي  معتمدي آرا  258  دويست و پنجاه و هشت  عدم انتخاب
115  سمانه  عطاري  239  دويست و سي و نه  عدم انتخاب
116  رضا  رفيعي  216  دويست و شانزده  عدم انتخاب
117  احسان  مشكي نسب بمي پور  194  يکصد و نود و چهار  عدم انتخاب
118  امير  مهرگاني فر  138  يکصد و سي و هشت  عدم انتخاب

 


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


0 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات