مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

علمی   /   21 ارديبهشت 1398   /   کد مطلب: 22167   /   بازدید: 1003   /   نظرات: 0

رونق اقتصادی با فرآوری زعفران سبزوار

خواص درمانی شگفت انگیز طلای سرخ

خواص درمانی شگفت انگیز طلای سرخ

مائده رضوی / مجله اینترنتی اسرارنامه

زعفران گیاه شگفت انگیزی است که در بافت اقلیمی سبزوار و به ویژه شهر ششتمد به خوبی سازگاری یافته است و با رغبت کشاورزان این خطه به محصولی استراتژیک تبدیل شده است و حتی دامنه آن از کشاورزی فراتر رفته و به عنوان کالایی بازرگانی باعث اشتغال و تجارت، چشم نواز شده است. آنچه اهمیت زعفران را برای این دیار دوصد چندان می کند پژوهش های جدید علمی در حوزه پزشکی است که علاوه بر خواص داوریی که تاکنون برای آن شناخته شده در حوزه مهار سرطان نیز جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.

سبزوار با وجود شرکت داروسازی طاها این ظرفیت را داراست که بجای خام فروشی این محصول با تبدیل آن به محصولات دارویی، نه تنها به اقتصاد این خطه بلکه در سطح کلان تجارت ملی و صادرات به خارج ازکشور نیز اقدام نمود.

در مقاله علمی تحت عنوان " خواص ضد سرطانی کلاله گیاه زعفران (کروکوس ساتیووس)" که توسط خانم ها ریحانه هوشیار، الهام مصطفوی نیا و زهرا بطحایی نگاشته شده است درباره راهکاری امید بخش برای درمان سرطان به طور کلی چنین آمده است:

امـروزه یـک راهکـار امیدوارکننـده بـراي مهـار سرطان، شـیمی-پیشـگیري (chemoprevention) است. راهکاری که با مصرف مواد غذایی یا دارویی از بروز یا پیشرفت سـرطان جلـوگیري می کند. عوامل آنتی اکسـیدانی ماننـد ویتـامین هـا سلنیوم و عصاره برخـی گیاهـان، بـه عنـوان منـابع اصلی تولید و توسعه داروهاي شـیمی- پیشـگیري در سرطان، مطرح شده اند. از طرف دیگـر، بـه دلیـل افـزایش مقاومـت سـلول هاي سرطانی بـه درمان هاي رایج، کشف و شناسایی عوامل ضدسرطانی گیاهی جدید موردتوجـه قـرار گرفتـه است. یکی از گیاهان بـومی خراسـان زعفـران (کروکوس ساتیووس) می باشد که از زمان هاي گذشته، کلاله خشک آن به عنوان یک ماده دارویی، ادویه، رنگ خوراکی و طعم دهنده استفاده می شده است. این گیاه، اثرات درمانی متنـوعی از جمله ضدافسردگی، ضد تشنج، اثرات ضد آسـمی، ضـد دیابـت، ضـدالتهاب، ضـد اکسـیدانت و ضـد سرطان دارد. در طب سنتی از کلاله زعفران به عنوان ترکیب دارویـی در درمـان بسـیاري از بیمـاري هـا مانند دیابت، فشارخون و سرطان یاد شده است، نتایج تحقیقات طب جدید نیز نشان می دهد که میتوان از کلاله زعفران و متابولیت هـاي ثانویـه آن در تولیـد داروهاي مکمل مرتبط با درمان انواع سرطان هاي انسانی استفاده کرد. کلاله زعفران به شکل اختصاصی رشد و تکثیـر سـلول هـاي سـرطانی را مهـار می کند این درحالی است که بر رشد سلول هاي نرمال بی تأثیر بوده و همچنین منجر به کاهش عوارض جانبی درمان هاي رایج می شود. در کلاله خشـک زعفـران، بیش از 150 ترکیب مختلف از جمله قندها، مـواد معدنی، چربی ها و ویتامین ها وجود دارد. از طرفی متابولیت هاي اصلی کلاله زعفران شـامل مونوترپن آلدهیدها و کاروتنوئیدها است در این میان کاروتنوئیدهاي کلاله مانند کروسین و کروستین داراي اثرات ضد اکسیدانی، ضد سـرطانی و ضـد جهش زایی بیشتري در مقایسه با سایر ترکیبات است. متابولیت هاي ثانویـه زعفـران بـه دو دسـته اصـلی تقسیم می شوند، دسته اول کاروتنوئیدها مانند آلفا و بتاکاروتن، لیکوپن، زاگزانتین، کروستین و کروسین ها و دسته دوم مونوترپن آلدئیدها مثل پیکروکروسین و سافرانال می باشند. منبع غنی رنگ قرمز زعفران و یکی از محدود کاروتنوئیدهاي محلول در آب موجود در طبیعـت، کروسین، مسئول عطـر و بوي زعفران، سافرانال و طعم تلخ آن ناشی از پیکروکروسین است. اولین گزارش از خواص ضدسرطانی این گیاه توسط گاینر و همکـارانش در سـال 1976 مـیلادي ارائـه شـد از آن زمـان تـاکنون مطالعات زیادي مبنی بـر اثرات آنتی توموري آن روي سرطان هاي مختلف دهانه رحم، کبد، ریه، کلون، پوست، پانکراس، مثانه و پستان در محیط آزمایشگاهی یـا در موجـود زنـده انجـام شده است.

سخن پایانی:

با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است دانشگاههای حکیم سبزواری و علوم پزشکی با پژوهش های علمی و ایجاد شرکت های دانش بنیان، اداره جهاد کشاورزی شهرستان سبزوار، شهر ششتمد و حتی دیگر شهرها با آموزش مداوم و ترغیب کشاورزان و شرکت داورسازی طاها برای تولید محصولات دارویی از این طلای سرخ کویر به رشد و توسعه اقتصاد کمک شایانی نمایند. 


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


0 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات